1、wp super cache无法安装的解决办法
https://jingyan.baidu.com/article/3d69c5518547f4f0cf02d7ad.html

2、结果提示:固定链接结构出错
https://zhidao.baidu.com/question/2137955311133810468.html

3、Nginx rewrite 规则修改固定链接
https://caltong.com/153

因为不是我写的,所以放在这里,大家参考!

原创文章,转载请注明: 转载自混沌

本文链接地址: 今天加了CACHE插件,遇到一些问题,下面是解决问题的文章